NÁCVIKY DÝCHÁNÍ A RELAXACE

Nácvik relaxace

Progresivní relaxace – tato metoda je založena na střídání svalového napětí a uvolnění v závislosti
na nádechu a výdechu respektive na zadržení dechu.

Autogenní trénink – metoda relaxace založená na sugesci a autohypnóze zprostředkující nejprve
pocity tíže, tepla, chladu, řízeného dechu a tepu, ve vyšším stupni představy barev, osoby,
abstraktních jevů a zážitků.

Více na mém CD – https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002117016&local_base=NKC
Čas potřebný k zaučení se pohybuje od jednoho sezení až k řádnému zvládnutí, tj. asi pět sezení.

Nácvik dýchání

Nácvik protistresového dýchání – nácvik zvládání stresu pomocí dýchání a autosugesce.
Čas potřebný k nácviku – dvě setkání.

Nácvik protiúzkostného dýchání – nácvik zvládání úzkosti pomocí dechu a autosugesce.
Čas potřebný k nácviku – dvě setkání.

Nácvik celistvého (jogínského) dýchání – nácvik dýchání potřebného pro dobré fungování vnitřních
orgánů a pocit životní spokojenosti. My, Evropané, dech podceňujeme. Čas potřebný k nácviku – tři až čtyři setkání

DALŠÍ NÁCVIKY

Energetizační cvičení

Cvičení vycházející z čínské celostní medicíny, které uvolňuje pět respektive sedm energetických
drah organismu a přispívá k celkovému pocitu pohody a síly.
Čas potřebný k základnímu nácviku – dvě až tři setkání.

Trénink kognitivních (poznávacích) funkcí

Nácvik kognitivních funkcí mozku jako jsou krátkodobá auditivní a vizuální paměť, vizuomotorická
koordinace, psychomotorické tempo, pracovní a dlouhodobá paměť, pozornost, exekutivní funkce
apod. Náplň vychází z objednávky klienta nebo z vyšetření kognitivních funkcí .
Počet cvičení dle potřeby a dohody.

Nácvik asertivity

Jedná se v podstatě o nácvik umění odmítat požadavky druhých a neagresivně se prosazovat se svými požadavky.
Základní délka nácviku je pět sezení.

MEDIACE

Mediace je odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřená k nalezení oboustranně přijatelného
řešení. Děje se tak pomocí vyjednávání konfliktních stran za účasti mediátora. Mediátor je člověk,
který hlídá bezpečný prostor jednání před agresivně-manipulativními výpady, který zabezpečuje
rovnováhu mezi znesvářenými příbuznými, kamarády či sousedy, a jenž společně s nimi
hledá východisko z nesnadné a někdy až patové situace.

Mediace se často používá v porozvodových vztazích manželů, kdy se například nemohou
dohodnout na péči o dítě. Nebo ji lze účinně využít ve střetu mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem anebo klientem a institucí či ve sporu mezi dvěma firmami. Mediace může také
urovnat vztahy mezi znesvářenými příbuznými či kamarády.

Předpokladem úspěšné mediace je dobrovolná účast obou střetávajících se stran na společném
sezení za účasti mediátora. Mediací se lze vyhnout soudnímu projednávání, které je v důsledku
dražším řešením. Nabízím se Vám v roli zprostředkovatele – mediátora.