KRIZE

Krize je situace selhání dosavadních regulativních mechanizmů – člověk není v nové situaci
schopen fungovat jako doposud (krize partnerská, v zaměstnání apod.). Tato nefunkčnost se
projevuje v oblasti biologické (špatně spíme, málo nebo naopak hodně jíme, cítíme úbytek
energie), v oblasti psychické (ztrácíme smysl života, trpíme depresemi, smutky, rozladami) a v
oblasti sociální (ztrácíme kontakt s druhými či jsme ve styku s nimi podráždění).

Může se také jednat o období přechodu mezi jednotlivými vývojovými stádii (nástup do školy,
vysvědčení, krize identity, první láska, maturita, první zaměstnání, svatba, krize středního věku,
odchod do důchodu, konečnost života). Většinou se jedná o extrémní psychickou zátěž, která má
dopad do všech oblastí žití. Zároveň je to však i šance ke změně našich adaptačních vzorců.

Nabízím Vám krizovou intervenci, v jejímž rámci krizi ohraničíme, zeslabíme její intenzitu,
zklidníme Váš život. Cílem bude obnovení psychického fungování a hledání nových přijatelných
řešení. Časově je omezená na jedno až sedm sezení.

TRAUMA

Trauma je přirozená reakce organismu na nepřirozenou životní situaci, kdy jsou zablokovány
biologické a psychické adaptační mechanismy – nervový systém není poškozený, ale zamrzlý v aktivaci.

Člověk prožívá šok, bezprostřední ohrožení života, pocit bezmoci a nepochopitelnosti, pocit
ztuhnutí a zamrznutí. Podnětem může být nitroděložní a porodní trauma, smrt blízké osoby,
choroby, nehody, zneužívání, týrání, zanedbávání, trestný čin, nevěra, rozvod, katastrofy, potrat,
dlouhodobá nehybnost, domácí násilí apod.

Rozlišujeme šokové (jednorázové) trauma jako je úraz nebo nehoda a vývojové (opakované nebo
dlouhé) trauma jako je týrání nebo nevěra.

Nabízím Vám doprovázení v těžkém období, kdy trauma zpracováváte, nebo když se Vám opakovaně pocity
z něj vrací do života.
Časově je ohraničené dohodou klienta a doprovázejícího terapeuta.

ÚZKOST, STRACH A DEPRESE

Emoce jsou indikátorem naší ne/pohody v situaci, období, životě. Vyznat se v emocích, vědět, proč
a odkud se berou, co se s nimi ne/dá dělat je náplní terapuetického působení. V širším kontextu je
to prostor pro růst osobnosti, změny životních postojů, hledání smyslu.

Terapie může být několikahodinová – zaměřená na zvládnutí symptomů, nebo déletrvající – ta pracuje se životním
kontextem a vnitřní změnou toho, co nám nedovoluje žít spokojeně a svobodně.

HYPNÓZA A PSYCHOSOMATIKA

Hypnóza

Hypnóza je psychologická metoda využívající sugesce ke změně prožívání, zbavení se
škodlivých návyků, oproštění se od nechtěného chování. Lze ji úspěšně provádět při úzkostných
stavech, u bolesti, při odvykání kouření, při obsedantních myšlenkách atp. Základem je zkouška
hypnability u klienta a při její zvýšené přítomnosti dohoda s ním na záměru působení. První až
druhé sezení je seznamovací, včetně strukturovaného rozhovoru, vyzkoušení hypnability a dohody
na záměru užití hypnózy. Další setkání jsou naplněním dohody. Časová potřeba je 5 – 10 setkání.

Psychosomatika

Jestliže nemáte somatický nález od praktického nebo odborného lékaře, a přesto trpíte
dlouhotrvajícími příznaky, a nereagujete na léčbu, může se u Vás jednat o tzv.psychosomatické
potíže. Podrobně s Vámi rozeberu Vaši anamnézu a budeme pracovat I s psychickým podkladem
Vašich obtíží. V tomto přístupu úzce spolupracuji s lékařem.