KRIZE

Krize je situace selhání dosavadních regulativních mechanizmů – člověk není v nové situaci
schopen fungovat jako doposud (krize partnerská, v zaměstnání apod.). Tato nefunkčnost se
projevuje v oblasti biologické (špatně spíme, málo nebo naopak hodně jíme, cítíme úbytek
energie), v oblasti psychické (ztrácíme smysl života, trpíme depresemi, smutky, rozladami) a v
oblasti sociální (ztrácíme kontakt s druhými či jsme ve styku s nimi podráždění).

Může se také jednat o období přechodu mezi jednotlivými vývojovými stádii (nástup do školy,
vysvědčení, krize identity, první láska, maturita, první zaměstnání, svatba, krize středního věku,
odchod do důchodu, konečnost života). Většinou se jedná o extrémní psychickou zátěž, která má
dopad do všech oblastí žití. Zároveň je to však i šance ke změně našich adaptačních vzorců.

Nabízím Vám krizovou intervenci, v jejímž rámci krizi ohraničíme, zeslabíme její intenzitu,
zklidníme Váš život. Cílem bude obnovení psychického fungování a hledání nových přijatelných
řešení. Časově je omezená na jedno až sedm sezení.

TRAUMA

Trauma je přirozená reakce organismu na nepřirozenou životní situaci, kdy jsou zablokovány
biologické a psychické adaptační mechanismy – nervový systém není poškozený, ale zamrzlý v aktivaci.

Člověk prožívá šok, bezprostřední ohrožení života, pocit bezmoci a nepochopitelnosti, pocit
ztuhnutí a zamrznutí. Podnětem může být nitroděložní a porodní trauma, smrt blízké osoby,
choroby, nehody, zneužívání, týrání, zanedbávání, trestný čin, nevěra, rozvod, katastrofy, potrat,
dlouhodobá nehybnost, domácí násilí apod.

Rozlišujeme šokové (jednorázové) trauma jako je úraz nebo nehoda a vývojové (opakované nebo
dlouhé) trauma jako je týrání nebo nevěra.

Nabízím Vám doprovázení v těžkém období, kdy trauma zpracováváte, nebo když se Vám opakovaně pocity
z něj vrací do života.
Časově je ohraničené dohodou klienta a doprovázejícího terapeuta.

ÚZKOST, STRACH A DEPRESE

Emoce jsou indikátorem naší ne/pohody v situaci, období, životě. Vyznat se v emocích, vědět, proč
a odkud se berou, co se s nimi ne/dá dělat je náplní terapuetického působení. V širším kontextu je
to prostor pro růst osobnosti, změny životních postojů, hledání smyslu.

Terapie může být několikahodinová – zaměřená na zvládnutí symptomů, nebo déletrvající – ta pracuje se životním
kontextem a vnitřní změnou toho, co nám nedovoluje žít spokojeně a svobodně.

VYSOCE CITLIVÍ LIDÉ

Vysoce citliví lidé jsou jedinci, kteří mají extrémně citlivou nervovou soustavu.
Chybí jim filtry, které by je chránily od situací, energií a podnětů, jako ostatní lidi.
Protože jim chybí „ochrana“ mohou pociťovat chronickou únavu, přetížení nebo zahlcení světem, takže
mají vysokou potřebu stáhnout se do ústraní. V populaci nás je kolem 20 procent.
Odpovězte si na následující otázky:
Řekl vám už někdo, že jste přecitlivělí, stydliví nebo introvertní?

Pociťujete často smyslové přetížení nebo úzkost?

Dělá se vám zle, když se někdo hádá, křičí?

Máte pocit, že nezapadáte mezi ostatní?

Jste citliví na chemikálie anebo nesnesete na sobě škrábavé oblečení?

Vyčerpávají vás místa s velkou koncentrací lidí?

Obtěžují vás zvuky, zápach nebo upovídaní lidé?

Řešíte stres přejídáním se?

Bojíte se, že vás budou intimní vztahy dusit?

Polekáte se snadno?

Máte silnou reakci na kofein a na léky?

Přejímáte na sebe stres, emoce či symptomy jiných lidí?

Dočerpáváte energii zejména z přírody?

Máte sklony ke společenské izolaci?

Přetěžuje vás multitasking a společné kanceláře?

Potřebujete dlouhou dobu na obnovu sil po setkání s nepříjemnými lidmi a „zloději energie“?
Cítíte se lépe v malých městech a na vesnici než ve velkoměstě?

Dáváte přednost párové interakci a malým skupinkám před velkými společnostmi?

Pokud jste si odpovědělí kladně na více než polovinu otázek, jste pravděpodobně vysoce citlivými
nebo vysoce empatickými lidmi. Pokud si nevíte se svou citlivostí rady, zavolejte.
Rád vás provedu možnostmi zvládání životních situací a podíváme se na příčiny vaší citlivosti.

(Pramen: J. Orloff)

HYPNÓZA A PSYCHOSOMATIKA

Hypnóza

Hypnóza je psychologická metoda využívající sugesce ke změně prožívání, zbavení se
škodlivých návyků, oproštění se od nechtěného chování. Lze ji úspěšně provádět při úzkostných
stavech, u bolesti, při odvykání kouření, při obsedantních myšlenkách atp. Základem je zkouška
hypnability u klienta a při její zvýšené přítomnosti dohoda s ním na záměru působení. První až
druhé sezení je seznamovací, včetně strukturovaného rozhovoru, vyzkoušení hypnability a dohody
na záměru užití hypnózy. Další setkání jsou naplněním dohody. Časová potřeba je 5 – 10 setkání.

Psychosomatika

Jestliže nemáte somatický nález od praktického nebo odborného lékaře, a přesto trpíte
dlouhotrvajícími příznaky, a nereagujete na léčbu, může se u Vás jednat o tzv.psychosomatické
potíže. Podrobně s Vámi rozeberu Vaši anamnézu a budeme pracovat I s psychickým podkladem
Vašich obtíží. V tomto přístupu úzce spolupracuji s lékařem.